Środki finansowe przyznane na 2020 rok

Odsluchaj artykuł
Print Friendly, PDF & Email

Przedstawiamy treść pisma przekazanego do Pana sołtysa sołectwa Czarnowiec:

“Wójt Gminy Rzekuń uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301), oraz uchwałą nr V/31/2015 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, wysokość środków stanowiących fundusz sołecki przypadających sołectwu Czarnowiec na 2020 rok wynosi 26 697,63 zł.

Warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków z funduszu sołeckiego jest złożenie do Wójta Gminy Rzekuń przez sołectwo wniosku wraz z uchwałą i protokołem z Zebrania Wiejskiego oraz listą obecności uczestników zebrania, w terminie do 30 września 2019 roku.

Wniosek sołectwa uchwala Zebranie Wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.

Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków przypadających sołectwu w danym roku budżetowym wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem.

Zgodnie z art. 2 pkt 6 wyżej cytowanej ustawy środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. W związku z powyższym w przypadku wątpliwości, co do zgodności zadania z wyżej wymienionymi wytycznymi zachęcam do konsultacji z pracownikami Urzędu Gminy.

Zadania niezgodne z ww. warunkami lub podjęte bez wymaganego kworum nie będą mogły być realizowane.”

Z poważaniem
Joanna Wołynek
Urząd Gminy w Rzekuniu
ul. Kościuszki 33
07-411 Rzekuń

Zachęcamy mieszkańców Czarnowca do składania propozycji, na jakie przedsięwzięcia warto wykorzystać przyznane fundusze.
Zebranie Wiejskie w sprawie funduszu sołeckiego na rok 2020 odbędzie się do połowy września 2019 r.
Propozycje prosimy przesyłać na adres wiesczarnowiec@gmail.com

Dodaj komentarz

Ułatwienia dostępności

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.