2020.07.04 Mistrzostwa Czarnowca w piłce nożnej

Print Friendly, PDF & Email

SOBOTA, 4 LIPCA 2020 O 09:00 UTC+02 – 18:00 UTC+02 Mistrzostwa Czarnowca w piłce nożnej Czarnowiec.

Wyłonimy najlepszą drużynę, która otrzyma tytuł Mistrza Czarnowca w Piłce Nożnej.

REGULAMIN ROZGRYWEK
1. Organizator: Sołtys Czarnowca, Rada Sołecka, mieszkańcy Czarnowca. Marek Karczewski, 533 613 913, wiesczarnowiec@gmail.com, Czarnowiec.pl2. Termin: sobota, 27 czerwca 2020r., godz. 10:00 lub o innej godzinie w zależności od ilości zgłoszonych drużyn.3. Miejsce: Czarnowiec, ul Topolowa.4. W drużynach przystępujących do Mistrzostw mogą występować zawodnicy, którzy w dniu rozpoczęcia rozgrywek będą mieli ukończone 15 lat. W wyjątkowych sytuacjach zostaną dopuszczeni młodsi lecz za zgodą rodziców i pod Ich osobistą opieką. ZAWODNICY MUSZĄ BYĆ MIESZKAŃCAMI CZARNOWCA!5. Potwierdzenia zespołu do uczestnictwa w rozgrywkach należy zgłaszać do Sołtysa na specjalnych kartach zgłoszeń. Karta zgłoszeń w Załączniku Nr 1 do regulaminu. Potwierdzenie zespołu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu rozgrywek.6. Opłata za udział w turnieju – 5zł od osoby. Wpisowe płatne na miejscu, w Biurze Zawodów.7. Zawodnik, który zostanie zgłoszony do drużyny nie może występować w trakcie trwania rozgrywek w innym zespole.8. Drużyna może składać się maksymalnie z 10 zawodników. DRUŻYNY MUSZĄ SKŁADAĆ SIĘ Z MIESZKAŃCÓW JEDNEJ ULICY – W WYJĄTKOWYCH SYTUACJACH Z KILKU SĄSIADUJĄCYCH ULIC. Na boisku drużyna występuje w sześcioosobowym składzie (5+1).9. Wszystkie mecze prowadzone będą przez sędziego wyznaczonego, przez organizatora rozgrywek, zgodnie z przepisami gry w piłkę nożną ze szczególnym uwzględnieniem zasady fair play. a) każde celowe zagranie faul karane będzie odsunięciem od gry na 2 minuty, każde następne wykluczeniem z meczu – po dwóch minutach karnych miejsce usuniętego gracza zajmuje inny zawodnik zespołu (interpretacja sytuacji należy do sędziego), b) komentowanie decyzji sędziowskich lub głośne wyrażanie swojego niezadowolenia z orzeczeń sędziego karane będzie natychmiastowym odsunięciem od gry na 2 minuty, każde następne wykluczeniem z meczu – po dwóch minutach karnych miejsce usuniętego gracza zajmuje inny zawodnik zespołu (interpretacja sytuacji należy do sędziego).10. Czas trwania jednego meczu: 2 x 15 minut z 5-minutową przerwą techniczną. Czas trwania meczu może zostać wydłużony lub skrócony w zależności od ilości zgłoszonych drużyn!11. Rozgrywki prowadzone będą systemem „każdy z każdym”. Punktacja 3,1,0 (walkower 3pkt).12. O ostatecznej kolejności drużyn decyduje liczba zdobytych punktów, wynik bezpośredniego meczu, różnica bramek, większa ilość zdobytych goli, dodatkowa tabela uwzględniająca mecze między drużynami zainteresowanymi (jeżeli co najmniej trzy lub więcej drużyn będzie miało na zakończenie rozgrywek taką samą ilość zdobytych punktów), ewentualnie rzuty karne.13. Drużyny winny stawić się gotowe do gry najpóźniej na 5 minut przed rozpoczęciem meczu.14. Niestawienie się drużyny w wyznaczonym do rozegrania meczu miejscu i czasie lub stawienie się w niekompletnym składzie (mniej niż 5 zawodników) powoduje przyznanie walkowera (3:0) drużynie przeciwnej.15. Zawodników w trakcie meczów powinni posiadać jednolity ubiór sportowy i odpowiednie obuwie do gry w piłkę nożną.16. Dla drużyn, które zajmą trzy czołowe lokaty, przewidziane są puchary i nagrody rzeczowe, dla wszystkich uczestniczących zespołów pamiątkowe dyplomy.17. Organizator zapewnia także trzy nagrody indywidualne, zastrzegając sobie prawo do ustanowienia kategorii.BEZPIECZEŃSTWO18. Zawody ubezpiecza Organizator w zakresie nieszczęśliwych wypadków. Organizator nie zapewnia jednak: jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w turnieju. Zawodnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupili stosowne ubezpieczenie.ia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w turnieju. Zawodnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupili stosowne ubezpieczenie.19. Wszyscy Zawodnicy przyjmują do wiadomości, że udział w rozgrywkach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo, mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia w tym momencie.20. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu Zawodnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Zawodnik wyraża zgodę na powyższe działania. Zawodnik jest odpowiedzialny za wszelkie koszty medyczne lub koszty transportu poniesione przez Organizatora, jego współpracowników, personel medyczny i paramedyczny obsługujący zawody, a wynikłe z powodu choroby, wypadku lub doznanych obrażeń ciała, poniesionych w związku z obecnością lub udziałem Zawodnika w rozgrywkach.21. Zawodnik bierze udział w rozgrywkach wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.22. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza, że Zawodnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w rozgrywkach i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w rozgrywkach wyłącznie na własną odpowiedzialność. Zawodnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora.23. Zabrania się wnoszenia na boisko przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych uczestników.24. Zawodnikom zabrania się zażywania i posiadania środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych zarówno przed, jak i w trakcie zawodów.25. W czasie trwania meczów Zawodnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone przez Organizatora.26. Najbliższy szpital: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce im. dr Józefa Psarskiego, aleja Jana Pawła II 120A, 07-410 Ostrołęka, 29 765 21 00, szpitalo@szpital.ostroleka.pl27. Organizator rozgrywek zapewnia podczas meczów opiekę medyczną (pielęgniarka).OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH28. Zawodnik musi wyrazić zgodę na poddanie się wymogom zawartym w niniejszym Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO): a) administratorem Twoich danych osobowych jest Rada Sołecka Sołectwa Czarnowiec w Czarnowcu ul. Dzikiej Róży 2, b) Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji imprezy sportowej zwanej “Mistrzostwa Czarnowca w Piłce Nożnej” na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO, c) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, nie będą również wykorzystywane w celach marketingowych, chyba że wyraziłeś/wyraziłaś na to odrębną zgodę, d) posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, e) masz prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.29. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z zawodników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Imprezie na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.30. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających zawodników oraz wypowiedzi, informacji i pomysłów zawodników w celu reklamy i promocji. Tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być bezpłatnie umieszczone na wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do wszelkich innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmiotów z nim powiązanych.31. Zawodnik przyjmuje do wiadomości możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny, głosu czy też informacji biograficznych.32. Zawodnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z uprawnieniami opisanymi w niniejszym punkcie.33. Wszelkie, ewentualne spory wynikające w trakcie rozgrywek rozstrzyga Organizator w porozumieniu z sędzią/sędziami.34. Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.OrganizatorRada Sołecka Sołectwa Czarnowiec

Ułatwienia dostępności

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.