Statut

Print Friendly, PDF & Email

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XVIII/66/2007 Rady Gminy Rzekuń z dnia 15 października 2007 r.

Rozdział I
NAZWA,OBSZAR SOŁECTWA

§1

 1. Ogół mieszkańców sołectwa Czarnowiec stanowi samorząd mieszkańców sołectwa.
 2. Nazwa Samorządu Mieszkańców sołectwa brzmi: Sołectwo Czarnowiec zwanej dalej “Sołectwem”.

§2

 1. Sołectwo Czarnowiec jest jednostką pomocniczą, która wspólnie z Radą Gminy, innymi sołectwami, tworzą system samorządu terytorialnego Gminy RZEKUŃ.
 2. Samorząd mieszkańców sołectwa Czarnowiec działa na podstawie przepisów prawa a w szczególności:
  1) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591, ze zmianami )
  2) Statutu Gminy Rzekuń
  3) niniejszego Statutu.

§3

Obszar sołectwa obejmuje wieś Czarnowiec.

Rozdział II
ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA SOŁECTWA

§4

 1. Organami sołectwa są:
  a) zebranie wiejskie;
  b) sołtys.
 2. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym.
 3. Sołtys jest organem wykonawczym, a jego działalność wspomaga Rada Sołecka.
 4. Organy sołectwa są zobowiązane przestrzegać samorządności i jawności pracy.
 5. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata i upływa z dniem dokonania kolejnych wyborów.

UWAGA!
§ 4 ust. 5 został poddany pod konsultacje społeczne na podstawie Uchwały Rady Gminy Rzekuń nr LVII/429/2022 z dnia 2 grudnia 2022 r.
Można zapoznać się z treścią ogłoszenia.
W konsultacjach wzięło udział 10 osób spośród 21. sołectw gminy. Mieszkańcy Sołectwa Czarnowiec nie wypowiedzieli się w sprawie zmiany w § 4 ust. 5.
Na stronie BIP urzędu brakuje informacji Wojewody Mazowieckiego o wyniku konsultacji.
§ 4 ust. 5 zmieniono Uchwałą Rady Gminy Rzekuń nr LIX/450/2023 dnia 19 stycznia 2023 r.

W załączniku Nr 14 do w/w Uchwały § 4 ust. 5 Statutu Sołectwa Czarnowiec, otrzymuje brzmienie: „Wyboru
Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej dokonuje się na okres kadencji odpowiadającej kadencji Rady
Gminy i kończy się z chwilą wyboru nowych organów jednostki pomocniczej
“.

§5

 1. Do zadań samorządu mieszkańców sołectwa należy:
  1) kształtowanie zasad współżycia społecznego,
  2) organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz sołectwa,
  3) zapewnienie udziału mieszkańców w rozpatrywaniu spraw socjalno – bytowych, kulturowych; opieki zdrowotnej, sportu, wypoczynku i innych spraw związanych z sołectwem,
  4) sprawowanie kontroli społecznej nad działalnością jednostek organizacyjnych związanych z warunkami życia na wsi.

§6

 1. Zadania określone w §5 samorząd mieszkańców wsi realizuje w szczególności poprzez:
  a) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa, w ramach przyznanych kompetencji,
  b) opiniowanie spraw należących do zakresu działania samorządu mieszkańców,
  c) uczestniczenie w przeprowadzanych przez Radę Gminy konsultacjach społecznych;
  projektów uchwał Rady w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców sołectwa,
  d) występowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców sołectwa,
  e) współpracę z radnymi z terenu sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących sołectwa,
  f) współpracę z komisjami rady, a zwłaszcza przekazywanych do komisji spraw dotyczących sołectwa,
  g) ustalenie zadań dla sołtysa do realizacji między zebraniami wiejskimi,
  h) zasady korzystania z telefonu gminnego przez mieszkańców określa odrębna uchwała.

ROZDZIAŁ III
ZAKRES DZIAŁANIA ORGANÓW SOŁECTWA
Zebranie Wiejskie

§7

 1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym sołectwa.
 2. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze,

§8

 1. Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys:
  a) z własnej inicjatywy,
  b) na żądanie co najmniej pięciu osób uprawnionych do udziału w zebraniu wiejskim,
  c) z inicjatywy Rady Sołeckiej,
  d) na wniosek Rady Gminy lub Wójta.
 2. W sprawach, o których mowa w ust. 1 lit. b, c i d wniosek w formie pisemnej składa sie bezpośrednio Sołtysowi.

§9

 1. Zebranie wiejskie. odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku.
 2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego Sołtys podaje do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie.
 3. Zebranie wiejskie, zwoływane na wniosek mieszkańców, Rady Gminy lub Wójta Gminy powinno odbyć się w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku, chyba ze wnioskodawca proponuje inny termin.
 4. Informacja o zebraniu powinna być podana do publicznej wiadomości najpóźniej na 5 dni przed zebraniem.

§10

 1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy zostało zwołane zgodnie z wymogami statutu i uczestniczy w nim co najmniej 1/1O liczby uprawnionych do udziału w nim mieszkańców sołectwa, lecz nie mniej niż 8 osób.
 2. Zebranie wiejskie otwiera i przewodniczy jego obradom Sołtys, z wyjątkiem zebrania sprawozdawczo – wyborczego.
 3. Porządek obrad ustala Sołtys po skonsultowaniu się z Radą Sołecką.
 4. Obowiązkiem Sołtysa jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku powstania trudności, Sołtys powinien zwrócić się do Wójta, który zapewni merytoryczną obsługę.

§11

 1. Zebranie Wiejskie podejmuje decyzje w formie: uchwał, decyzji i wniosków.
 2. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. Liczba głosów “za” musi być większa od liczby głosów” przeciw”.
 3. Głosowanie odbywa się w sposób jawny.
 4. Obrady zebrania wiejskiego są protokołowane.
 5. Kopie protokołu z zebrania zawierającą treść uchwał Sołtys przekazuje Wójtowi w ciągu 7 dni od daty zebrania.
 6. Wójt w zależności od charakteru sprawy rozpatruje je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia Radzie Gminy.
 7. O sposobie załatwienia sprawy Wójt informuje Sołtysa w terminie 30 dni od daty przekazania sprawy. Sołtys przekazuje tą informacje mieszkańcom sołectwa.
 8. Rada Gminy na wniosek Wójta może uchylić uchwałę zebrania wiejskiego jeżeli jest ona sprzeczna z prawem.

§12

 1. Do kompetencji zebrania wiejskiego należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie. działania sołectwa, określone w niniejszym statucie.
 2. Do wyłącznej kompetencji zebrania wiejskiego należy w szczególności:
  a) wybór i odwołanie sołtysa,
  b) wnioskowanie o przekazanie sołectwu składników mienia komunalnego znajdującego się w jego obrębie
  c) rozpatrzenie sprawozdań z działalności sołectwa, 4/ decydowanie o przeznaczeniu funduszy sołectwa,
  d) opiniowanie w części dotyczącej sołectwa przedstawionych do konsultacji projektów uchwał Rady Gminy.

Sołtys

§13

 1. W celu zapewnienia stałej łączności między sołectwem a Radą Gminy i Wójtem, mieszkańcy sołectwa wybierają Sołtysa i Radę Sołecką. Wyboru na nową kadencję dokonuje się nie później niż 6 miesięcy po wyborach Rady Gminy, na zebraniu wiejskim zwołanym przez Wójta.
 2. Sołtys i Rada Sołecka pełnią swoje funkcje społecznie.
 3. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom służby publicznej.

§14

l. Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności:
a) zwoływanie zebrań wiejskich,
b) zwoływanie posiedzeń Rady sołeckiej,
c) działanie stosownie do wskazań zebrania wiejskiego,
d) reprezentowanie mieszkańców sołectwa wobec Rady Gminy i Wójta oraz przed innymi organami publicznymi,
e) uczestniczenie w naradach Sołtysów zwoływanych przez Wójta,
f) wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej.

 1. Na zebraniach Sołtys przedkłada informację o swojej działalności.

§15

 1. Sołtys powinien brać udział w sesjach Rady Gminy, w szczególności kiedy rozpatrywane są sprawy dotyczące sołectwa i jego mieszkańców.
 2. Sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem w imieniu mieszkańców sołectwa na sesjach Rady Gminy.

Rada Sołecka

§16

 1. Rada Sołecka składa się z 3-7 osób. Dokładną liczbę członków Rady Sołeckiej ustala wyborcze zebranie wiejskie.
 2. Na pierwszym posiedzeniu Rady Sołeckiej Sołtys spośród jej członków wyznacza swojego zastępcę.
 3. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
 4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w zależności od potrzeb. Posiedzeniom przewodniczy Sołtys.
 5. Do zadań Rady Sołeckiej należy w szczególności:
  a) opracowanie i przedkładanie zebraniu wiejskiemu projektów uchwał w sprawach będących przedmiotem rozpatrywania przez zebranie,
  b) opracowanie i przedkładanie zebraniu wiejskiemu projektu planu pracy samorządu wiejskiego,
  c) występowanie wobec zebrania wiejskiego z inicjatywą dotyczącą udziału mieszkańców w rozwiązaniu problemu sołectwa oraz realizacji zadań samorządu wiejskiego,
  d) organizacja wykonania uchwał zebrania wiejskiego oraz kontrola ich realizacji,
  e) współdziałanie z właściwymi organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań.
 6. Na zebraniach wiejskich Sołtys składa informację o działalności Rady Sołeckiej.

Rozdział IV
TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ

§17

 1. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej, zwołuje Wójt. W tym celu Wójt określa miejsce, dzień i godzinę zebrania wiejskiego oraz wyznacza przewodniczącego zebrania, za akceptacją Przewodniczącego Rady Gminy, Wójt może powierzyć przewodniczenie zebraniu, radnemu Rady Gminy.
 2. Postanowienie Wójta o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, podaje się do wiadomości mieszkańców co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.

§18

 1. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na zebraniu wiejskim, wymagana jest obecność co najmniej 1/10 liczby uprawnionych mieszkańców sołectwa, lecz nie mniej niż 10 osób.
 2. Komisja skrutacyjna, przeprowadzająca wybory jest obowiązana do sporządzenia listy obecności uczestników zebrania uprawnionych do głosowania.

§19

 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 osoby, wybranych spośród uczestników zebrania. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca w przeprowadzonych wyborach.
 2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:
  a) przejęcie zgłoszeń kandydatów,
  b) przeprowadzenie głosowania,
  c) ustalenie wyników wyborów,
  d) sporządzanie protokółu o wynikach wyborów,
  e) ogłoszenie wyników wyborów.
 3. Protokół podpisują członkowie komisji skrutacyjnej oraz przewodniczący zebrania

§20

l. Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej w liczbie od 3- 7 wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

 1. W pierwszej kolejności przeprowadza się wybory sołtysa, a następnie członków Rady Sołeckiej.
 2. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

§21

 1. Zebranie wiejskie może odwołać Sołtysa przed upływem kadencji, jeżeli utracił zaufanie mieszkańców sołectwa, nie wykonuje swoich obowiązków, narusza postanowienie statutu i uchwał zebrania wiejskiego lub dopuścił się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska.
 2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do członków Rady Sołeckiej.
 3. Odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej przez zebranie wiejskie odbywa się na takich samych zasadach jak ich wybór.
 4. Rada Gminy może wystąpić do zebrania wiejskiego o odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej, który nie wywiązuje się ze swoich obowiązków lub dopuścił się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska.
 5. Odwołanie z pełnionej funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego.

§22

 1. Jeżeli prawidłowo zwołane zebranie wiejskie nie jest prawomocne, z powodu barku obecności wymaganej liczby uprawnionych mieszkańców sołectwa, by dokonać wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, Wójt wyznacza drugi termin zebrania wiejskiego i zwołuje go zgodnie z zasadami określonymi w §17, nie później jak w 60 dni po pierwszym terminie.
 2. Zebranie wiejskie, zwołane w drugim terminie jest prawomocne do dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, przy obecności co najmniej 5 osób.
 3. Jeżeli prawidłowo zwołane w drugim terminie zebranie wiejskie, z powodu jak w ust. 1 (z uwzględnieniem ust. 2 ), nie jest prawomocne, Wójt w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty zwołania drugiego zebrania wiejskiego, przedstawi radnym projekt uchwał Rady Gminy, znoszącej Sołectwo i wyłączającej jego mieszkańców do sąsiednich sołectw, w których dokonano wyborów sołtysów i rad sołeckich, zgodnie ze statusem. Projekt uchwał oraz data sesji Rady Gminy, na której będzie ten projekt rozpatrywany, Wójt podaje do wiadomości sołtysa w znoszonym sołectwie, nie później jak 14 dni przed sesją Rady Gminy.

Rozdział V
GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA

§23

 1. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu.
 2. Wszystkie fundusze sołectwa gromadzone są na rachunku budżetu Gminy.
 3. Fundusze sołectwa tworzą w szczególności:
  a) środki otrzymane z budżetu gminy
  b) dochody z imprez organizowanych przez sołectwo
  c) składki mieszkańców sołectwa określone przez zebranie wiejskie
  d) środki pochodzące z darowizn oraz innych świadczeń na rzecz sołectwa
  e) dochody osiągane z przekazanego mienia komunalnego
 4. Środki finansowe pochodzące z budżetu gminy mogą być przeznaczone na zadania związane z poprawą estetyki, bezpieczeństwa jak również na działalność kulturalną i sportową
 5. Księgowość dochodów i wydatków sołectwa prowadzona jest przez Urząd Gminy

Rozdział VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§24

Zmiany statutu dokonuje Rada Gminy z własnej inicjatywy lub na wniosek zebrania wiejskiego.

§25

W przypadkach spornych, postanowienia Statutu interpretuje wiążąco Rada Gminy.


ZMIANY

Uchwała Nr XVIII/66/2007 Rady Gminy Rzekuń z dnia 15 października 2007 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw.

Na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się statuty sołectw Gminy Rzekuń, w brzmieniu określonym w załącznikach nr 1-22 do uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr VI/40/90 Rady Gminy w Rzekuniu z dnia 20 grudnia 1990 r. w sprawie statutu sołectw.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Podpisano:
Przewodniczący Rady
Piotr Liżewski
pieczęć imienna


Uchwała Nr L/297/2018 Rady Gminy Rzekuń z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w statutach sołectw

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późno zm.) Rada Gminy Rzekuń uchwala, co następuje:

 1. W załącznikach nr 1-22 do uchwały Nr XVIII/66/2007 Rady Gminy Rzekuń z dnia 15 października 2007 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw, wprowadza się następujące zmiany:
  a) w §10 otrzymuje brzmienie:
 2. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy zostało zwołane zgodnie z wymogami statutu i uczestniczy w nim co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu, lecz nie mniej niż 8 osób.
 3. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano quorum, wówczas zebranie zwoływane jest w tym samym dniu po upływie 30 minut od pierwotnego terminu zebrania.
 4. Zebranie, o którym mowa w ust. 2 jest prawomocne bez względu na liczbę mieszkańców biorących w nim udział.
 5. Zebranie wiejskie otwiera i przewodniczy jego obradom Sołtys, z wyjątkiem zebrania sprawozdawczo-wyborczego.
 6. Porządek obrad ustala Sołtys po skonsultowaniu się z Radą Sołecką,
 7. Obowiązkiem Sołtysa jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku powstania trudności, Sołtys powinien zwrócić się do Wójta, który zapewni merytoryczną obsługę.
 8. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Podpisano:
Przewodniczący Rady
Edward Gryczka
pieczęć imienna

Ułatwienia dostępności

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.