Co się zmieniło, a co nie w Gminie Rzekuń, w sprawie wymogów Ustawy?

Odsluchaj artykuł
Print Friendly, PDF & Email


W związku z wieloma zapytaniami mieszkańców Czarnowca dotyczących śmieci.

Zmiany do ustawy śmieciowej weszły w życie 1 lipca 2017 roku.!

Co się zmieniło, a co nie w Gminie Rzekuń, w sprawie wymogów Ustawy?
Czy usprawniono system segregacji odpadów w gminie?
Ile czasu ma gmina i ich mieszkańcy na przestawienie się na nowe zasady?

Od 2013 roku na mocy ustawy śmieciowej ustawodawca wprowadził obowiązek segregacji śmieci.
Pomimo 7-letniego obowiązywania przepisów, wielu z nas jeszcze nie zdążyło się przyzwyczaić i nauczyć segregacji odpadów. Na niektórych nawet nie ciążył taki obowiązek, gdyż część polskich gmin, dała mieszkańcom wybór, czy chcą segregować śmieci, czy nie. W przypadku braku segregacji, gminy nakładały na tych mieszkańców wyższe stawki za wywóz śmieci.

Większość polskich gmin poparła segregację i dostosowała kolorystykę pojemników do wymogów ustawy.

W związku z dyrektywami unijnymi, które nakładają na Polskę obowiązek dostosowania przepisów krajowych do przepisów unijnych, od 1 lipca 2017 roku weszły w życie zmiany do ustawy śmieciowej – rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.
Segregacja śmieci ustawy śmieciowej z 2017r.!

Rozporządzenie wprowadza nowe zasady segregacji odpadów jednolite na terenie całego kraju. Zgodnie z tymi przepisami wszyscy jesteśmy od 1 stycznia 2020r. zobowiązani do segregacji śmieci na cztery frakcje oraz pozostałe śmieci zmieszane:

1) papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury;
2) szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła;
3) metale i tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
4) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
5) zmieszane nie mieszczące się w czterech pierwszych.

Dodatkowo rozporządzenie zobowiązało gminy do przygotowania i wprowadzenia nowych pojemników na odpady. Na terenie całego kraju kolorystyka pojemników powinna być jednolita i tak:
1) kontener niebieski z napisem papier;
2) kontener zielony z napisem szkło;
3) kontener żółty z napisem metale i tworzywa sztuczne;
4) kontener brązowy z napisem bio;
5) kontener czarny z napisem zmieszane.

Ustawa śmieciowa dopuszcza również, aby pojemniki były pokryte odpowiednim kolorem, tylko w części, jednak nie mniejszej niż 30% zewnętrznej, całkowitej powierzchni pojemnika, w sposób widoczny dla korzystających z pojemników, w przypadku gdy całe kolorowe pojemniki, obniżą walory estetyczne przestrzeni publicznej, w której się znajdują, w szczególności w miejscach o znaczeniu historycznym lub przyrodniczym.

Taka segregacja pozwoli Polsce osiągnąć wysoki poziom recyklingu. Przepisy unijne wymagają, aby Polska w 2020 roku uzyskała co najmniej 50 % poziom recyklingu.
Jakie są następstwa ustawy śmieciowej?

Od 1 lipca 2017r. ruszyła w Polsce wymiana kontenerów na śmieci, jednakże zgodnie z przepisami, samorządy muszą obowiązek ten wypełnić do 30 czerwca 2022 roku. Do tego czasu dopuszczalne będzie wykorzystywanie pojemników dotychczasowych, pod warunkiem, iż znajdą się na nich właściwe oznaczenia/naklejki dotyczące rodzaju zbieranego surowca.
Na właściwe oznakowanie kontenerów gmina miała 6 miesięcy, tj. do końca 2017 roku!

Akty prawne: 1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( DZ. U. 2016.1987 tekst jednolity z późniejszymi zmianami )
2) Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( DZ. U. 2016.250 tekst jednolity z późniejszymi zmianami )
3) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. ( DZ. U. 2017.19 z dnia 4 stycznia 2017 roku )

Co zostało wykonane w Gminie Rzekuń, w związku z wymogami Ustawy począwszy od 2017 roku?
Wydane kosze zielone, które są własnością Gminy przeznaczone są zgodnie z zapisami ustawy do szkła. Są nadal używane do śmieci zmieszanych. Wprowadza to wielki chaos i jednocześnie mylną edukację dla całego społeczeństwa.
Nie spełniono również wymogu oznaczenia takich koszy w przypadku innego koloru (brak na nich naklejek “ODPADY ZMIESZANE”) lub brak przemalowania w przynajmniej 30% powierzchni.
Na stronie UG próżno szukać materiałów edukacyjnych jak mieszkańcy powinni sortować i do jakich kolorów koszy wyrzucać odpowiednie frakcje śmieci. Jak w takiej sytuacji dziecko czy dorosły z naszej gminy postąpi w kurorcie turystycznym gdy przyzwyczajony/nauczony, że do zielonego kosza wyrzucamy śmieci zmieszane? Wyrzuci takie śmieci do szkła!
Dodatkowo po wielu interwencjach mieszkańców co dalej robić z koszem zielonym, urzędnicy w gminie błędnie informują, że nadal w Gminie Rzekuń obowiązuje kolorystyka zielona do śmieci zmieszanych. Na podstawie jakiej ustawy tak twierdzą?

Czekamy na jasne stanowisko Gminy w sprawie spełnienia wymogów ustawy odnośnie obowiązku segregacji śmieci, które weszły w życie 1 stycznia 2020r.

Zdając sobie sprawę, że wymiana koszy zielonych nie wchodzi w grę, bo taki ruch spowodowałby kolejne duże wydatki dla gminy ale liczymy na jasne i przejrzyste informacje jakie śmieci do jakiego koloru kosza mają wrzucać mieszkańcy.
Firma odbierająca śmieci z terenu naszej gminy (ZGK Ostrów Maz.) powinna bezwzględnie przestrzegać odbioru wyznaczonego dla danej frakcji (koloru kosza). Jeśli przykładowo ustalony jest wybór w poniedziałek śmieci ZMIESZANYCH i BIO to nie powinni odebrać śmieci z innego koloru kosza chyba, że ten kosz będzie miał wyraźne oznaczenie przewidziane ustawą. Jeśli mieszkańcy nie będą sortować śmieci (wrzucać do dowolnych koszy lub mieszać) to zgodnie z wymogami zawartymi w przetargu – firma odbierająca wykona zdjęcie i poinformuje gminę o fakcie niesortowania śmieci. Osoba/osoby takie będą obciążane za śmieci NIESORTOWANE.

Czekamy na naprawienie niedociągnięć – zaniedbań z przed lat dotyczących edukacji mieszkańców jak mają sortować śmieci skoro jest taki wymóg ustawowy.

do tematu śmieci będziemy wracać…

Dodaj komentarz

Ułatwienia dostępności

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.