Co się zmieniło, a co nie w Gminie Rzekuń, w sprawie wymogów Ustawy?


W związku z wieloma zapytaniami mieszkańców Czarnowca dotyczących śmieci.

Zmiany do ustawy śmieciowej weszły w życie 1 lipca 2017 roku.!

Co się zmieniło, a co nie w Gminie Rzekuń, w sprawie wymogów Ustawy?
Czy usprawniono system segregacji odpadów w gminie?
Ile czasu ma gmina i ich mieszkańcy na przestawienie się na nowe zasady?

Od 2013 roku na mocy ustawy śmieciowej ustawodawca wprowadził obowiązek segregacji śmieci.
Pomimo 7-letniego obowiązywania przepisów, wielu z nas jeszcze nie zdążyło się przyzwyczaić i nauczyć segregacji odpadów. Na niektórych nawet nie ciążył taki obowiązek, gdyż część polskich gmin, dała mieszkańcom wybór, czy chcą segregować śmieci, czy nie. W przypadku braku segregacji, gminy nakładały na tych mieszkańców wyższe stawki za wywóz śmieci.

Większość polskich gmin poparła segregację i dostosowała kolorystykę pojemników do wymogów ustawy.

W związku z dyrektywami unijnymi, które nakładają na Polskę obowiązek dostosowania przepisów krajowych do przepisów unijnych, od 1 lipca 2017 roku weszły w życie zmiany do ustawy śmieciowej – rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.
Segregacja śmieci ustawy śmieciowej z 2017r.!

Rozporządzenie wprowadza nowe zasady segregacji odpadów jednolite na terenie całego kraju. Zgodnie z tymi przepisami wszyscy jesteśmy od 1 stycznia 2020r. zobowiązani do segregacji śmieci na cztery frakcje oraz pozostałe śmieci zmieszane:

1) papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury;
2) szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła;
3) metale i tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
4) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
5) zmieszane nie mieszczące się w czterech pierwszych.

Dodatkowo rozporządzenie zobowiązało gminy do przygotowania i wprowadzenia nowych pojemników na odpady. Na terenie całego kraju kolorystyka pojemników powinna być jednolita i tak:
1) kontener niebieski z napisem papier;
2) kontener zielony z napisem szkło;
3) kontener żółty z napisem metale i tworzywa sztuczne;
4) kontener brązowy z napisem bio;
5) kontener czarny z napisem zmieszane.

Ustawa śmieciowa dopuszcza również, aby pojemniki były pokryte odpowiednim kolorem, tylko w części, jednak nie mniejszej niż 30% zewnętrznej, całkowitej powierzchni pojemnika, w sposób widoczny dla korzystających z pojemników, w przypadku gdy całe kolorowe pojemniki, obniżą walory estetyczne przestrzeni publicznej, w której się znajdują, w szczególności w miejscach o znaczeniu historycznym lub przyrodniczym.

Taka segregacja pozwoli Polsce osiągnąć wysoki poziom recyklingu. Przepisy unijne wymagają, aby Polska w 2020 roku uzyskała co najmniej 50 % poziom recyklingu.
Jakie są następstwa ustawy śmieciowej?

Od 1 lipca 2017r. ruszyła w Polsce wymiana kontenerów na śmieci, jednakże zgodnie z przepisami, samorządy muszą obowiązek ten wypełnić do 30 czerwca 2022 roku. Do tego czasu dopuszczalne będzie wykorzystywanie pojemników dotychczasowych, pod warunkiem, iż znajdą się na nich właściwe oznaczenia/naklejki dotyczące rodzaju zbieranego surowca.
Na właściwe oznakowanie kontenerów gmina miała 6 miesięcy, tj. do końca 2017 roku!

Akty prawne: 1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( DZ. U. 2016.1987 tekst jednolity z późniejszymi zmianami )
2) Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( DZ. U. 2016.250 tekst jednolity z późniejszymi zmianami )
3) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. ( DZ. U. 2017.19 z dnia 4 stycznia 2017 roku )

Co zostało wykonane w Gminie Rzekuń, w związku z wymogami Ustawy począwszy od 2017 roku?
Wydane kosze zielone, które są własnością Gminy przeznaczone są zgodnie z zapisami ustawy do szkła. Są nadal używane do śmieci zmieszanych. Wprowadza to wielki chaos i jednocześnie mylną edukację dla całego społeczeństwa.
Nie spełniono również wymogu oznaczenia takich koszy w przypadku innego koloru (brak na nich naklejek “ODPADY ZMIESZANE”) lub brak przemalowania w przynajmniej 30% powierzchni.
Na stronie UG próżno szukać materiałów edukacyjnych jak mieszkańcy powinni sortować i do jakich kolorów koszy wyrzucać odpowiednie frakcje śmieci. Jak w takiej sytuacji dziecko czy dorosły z naszej gminy postąpi w kurorcie turystycznym gdy przyzwyczajony/nauczony, że do zielonego kosza wyrzucamy śmieci zmieszane? Wyrzuci takie śmieci do szkła!
Dodatkowo po wielu interwencjach mieszkańców co dalej robić z koszem zielonym, urzędnicy w gminie błędnie informują, że nadal w Gminie Rzekuń obowiązuje kolorystyka zielona do śmieci zmieszanych. Na podstawie jakiej ustawy tak twierdzą?

Czekamy na jasne stanowisko Gminy w sprawie spełnienia wymogów ustawy odnośnie obowiązku segregacji śmieci, które weszły w życie 1 stycznia 2020r.

Zdając sobie sprawę, że wymiana koszy zielonych nie wchodzi w grę, bo taki ruch spowodowałby kolejne duże wydatki dla gminy ale liczymy na jasne i przejrzyste informacje jakie śmieci do jakiego koloru kosza mają wrzucać mieszkańcy.
Firma odbierająca śmieci z terenu naszej gminy (ZGK Ostrów Maz.) powinna bezwzględnie przestrzegać odbioru wyznaczonego dla danej frakcji (koloru kosza). Jeśli przykładowo ustalony jest wybór w poniedziałek śmieci ZMIESZANYCH i BIO to nie powinni odebrać śmieci z innego koloru kosza chyba, że ten kosz będzie miał wyraźne oznaczenie przewidziane ustawą. Jeśli mieszkańcy nie będą sortować śmieci (wrzucać do dowolnych koszy lub mieszać) to zgodnie z wymogami zawartymi w przetargu – firma odbierająca wykona zdjęcie i poinformuje gminę o fakcie niesortowania śmieci. Osoba/osoby takie będą obciążane za śmieci NIESORTOWANE.

Czekamy na naprawienie niedociągnięć – zaniedbań z przed lat dotyczących edukacji mieszkańców jak mają sortować śmieci skoro jest taki wymóg ustawowy.

do tematu śmieci będziemy wracać…

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Dostępność