Zadłużenie z tytułu niepłacenia podatków

Odsluchaj artykuł
Print Friendly, PDF & Email

Na stronie Urzędu Gminy w Rzekuniu czytamy:

“Szanowni Państwo,
Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom gminy za terminowe wpłaty z tytułu podatków, w tym podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, od środków transportu oraz opłat za gospodarowanie odpadami. Wielu z Państwa dokonało wpłat po publikacjach zamieszczonych na stronie internetowej i tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach.
Pragniemy poinformować, że na podstawie przeprowadzonej przez Urząd analizy, obecnie wysokość zadłużenia za gospodarowanie odpadami wynosi 343 283,98 złotych za lata 2013-2019. Zaległości te mają istotny wpływ na wysokość opłat wnoszonych przez wszystkich mieszkańców gminy w kolejnym roku. Zgodnie z przepisami system gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach musi być systemem samofinansującym tzn. koszt funkcjonowania systemu mają pokrywać opłaty od mieszkańców i przedsiębiorców ujętych w tym systemie. Gmina nie może dokładać, ani zarabiać na gospodarowaniu odpadami. W związku z tym każda zaległość płatnicza, powstała wskutek nie płacenia za śmieci zostaje rozłożona na innych mieszkańców.

Urząd Gminy w Rzekuniu ma obowiązek odzyskiwania zaległości, co reguluje ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1314 ze zm.). W związku z powyższym rozpoczynamy wysyłanie upomnień do osób, które zalegają z płatnościami za odbiór śmieci.
Jednocześnie przypominamy, że koszty upomnienia obciążają zobowiązanego i są pobierane na rzecz wierzyciela (Gminy). Powstają one w dniu dostarczenia upomnienia i obecnie wynoszą 11,60 zł. W przypadku nie podjęcia przesyłki przez adresata w terminie, ww. upomnienie uważa się za odebrane, a koszty, pomimo nie odebrania pisma, są naliczane.
Mieszkańcy, którzy nie uregulowali jeszcze płatności proszeni są o jak najszybsze dokonywanie wpłat.

Dodaj komentarz

Ułatwienia dostępności

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.