Nie wpuścisz kontroli na posesję? To chyba zły pomysł.

Odsluchaj artykuł
Print Friendly, PDF & Email

Parę dni temu padło pytanie z ust mieszkańca w sprawie niewpuszczania kontrolujących na posesję.
Pytanie skierowaliśmy do prawnika.

Oto treść zapytania mieszkańca:
“mieszkaniec Czarnowca” 17 sierpnia 2021 o 19:19
Proszę o podanie podstawy prawnej, według której urzędnik może wejść na posesję i dokonywać fotograficznej dokumentacji.

Co w przypadku, kiedy odpady bio ktoś w całości wywozi na PSZOK?
Jak to udokumentować?
Nie mam ochoty kłócić się z urzędnikiem o to, że nie mam kontenera trawy na działce, bo jeżdżę co dwa tygodnie z przyczepką na PSZOK.”

Podstawa prawna  prowadzenia czynności kontrolnych w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów ustawy

 Art.  9u.  Ustawy  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu  czystości  i porządku w gminach. Dz.U.2021.888 t.j. z dnia 2021.05.12. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ustawy.
2. Do kontroli, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378, 1565, 2127 i 2338).

Art.  379.  [Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska]

1. Marszałek województwa, starosta oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawują kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością tych organów.

2. Organy, o których mowa w ust. 1, mogą upoważnić do wykonywania funkcji kontrolnych pracowników podległych im urzędów marszałkowskich, powiatowych, miejskich lub gminnych lub funkcjonariuszy straży gminnych.

3. Kontrolujący, wykonując kontrolę, jest uprawniony do:

1)wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 – na pozostały teren;

2)przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych;

3)żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;

4)żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.

Niepodporządkowanie się postanowieniom tego przepisu wyczerpuje znamiona przestępstwa z art. 225 § 1 Kodeksu Karnego, stanowiącego, że kto osobie uprawnionej do przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowych, ten podlega karze pozbawienia wolności do lat 3

Z PSZOK należy gromadzić potwierdzenie odbioru odpadów BIO.

/MK/

2 komentarze do “Nie wpuścisz kontroli na posesję? To chyba zły pomysł.”

Dodaj komentarz

Ułatwienia dostępności

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.