Czy wiesz, że?

Odsluchaj artykuł
Print Friendly, PDF & Email

Termin, w którym wszystkie gminy miały obowiązek wymienić pojemniki odpadowe na dostosowane do nowego systemu, we właściwych kolorach, upłynął 30 czerwca 2022 roku?
Nowe pojemniki mają być zgodne z Jednolitym Systemem Segregacji Odpadów. Czyli z podziałem na frakcje: bioodpady, papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne oraz frakcję dodatkową – odpady komunalne zmieszane.

Na wymianę pojemników we właściwych kolorach gminy miały czas maksymalnie do 30 czerwca 2022 r. – upłynął wtedy termin, w którym wszystkie gminy miały obowiązek wymienić pojemniki odpadowe na dostosowane do nowego systemu.

Jednolity System Segregacji Odpadów (JSSO) wdrażany jest sukcesywnie od 1 lipca 2017 r.

Zakłada, że odpady komunalne będą – we wszystkich gminach, całej Polsce – zbierane w podziale na cztery podstawowe frakcje: bioodpady, papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne oraz frakcję dodatkową – odpady komunalne zmieszane.

Obecnie obowiązująca umowa na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, która będzie jeszcze obowiązywała w dniu wejścia w życie Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów, zachowuje swoją ważność do czasu, na który została zawarta, jednak nie dłuższy niż do dnia 30 czerwca 2022 r.

Nie segregujesz – zapłacisz więcej

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych w minimalnym (czyli 5-cio pojemnikowym) systemie jest obowiązkiem każdego z nas. Wynika on z przepisów ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach, której art. 23 ust. 1 wprost wskazuje, że „odpady są zbierane w sposób selektywny”.

Wskazuje na to także treść art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z tym przepisem „właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych (…)”.

Nowy system segregowania odpadów komunalnych był wprowadzany stopniowo, przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów – akt prawny uchylony.
Następnie Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów – Dz.U. 2021 poz. 906 z jego ewentualnymi zmianami.
O tym, kiedy zacznie on obowiązywać w danej gminie decydował termin obowiązywania podpisanych umów na odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Jednocześnie władze lokalne zostały zobowiązane do odpowiedniego oznakowania pojemników na odpady, a – do 30 czerwca 2022 r. – do ich wymiany na zgodne z narzuconą obowiązującymi w całym kraju przepisami kolorystyką. I tak do pojemników:

czarnych – należy wrzucać odpady zmieszane;
brązowych – bioodpady;
zielonych – szkło;
niebieskich – papier;
żółtych – metal i tworzywa sztuczne.

Brak kampanii ze strony gminnych jednostek nie zwalnia z obowiązku stosowania ustawy.

Przypominałem Państwu wielokrotnie o dostosowaniu kolorystyki koszy do odpowiedniej frakcji śmieci.
Od 1 lipca 2022 r. firmy odbierające odpady mogą zgodnie z prawem odbierać wyłącznie śmieci z odpowiedniego koloru kosza/worka.

Jutro według zapowiedzi naszej lokalnej firmy “kiedy śmieci” wystawiamy wyłącznie kosze czarne!

Wiemy wszyscy (już od 2017 r.), że do koszy czarnych wrzucamy odpady zmieszane, a do koszy zielonych SZKŁO!

Sołtys Marek Karczewski

Dodaj komentarz

Ułatwienia dostępności

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.