Odbędą się konsultacje z mieszkańcami Czarnowca

Odsluchaj artykuł
Print Friendly, PDF & Email

Odbędą się konsultacje z mieszkańcami Czarnowca

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Rzekuń Uchwały nr LVII/429/2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących statutów sołectw, które odbędą się w terminie od 27 grudnia 2022 r. do 9 stycznia 2023 r.

UCHWAŁA NR LVII/429/2022 RADY GMINY RZEKUŃ z dnia 2 grudnia 2022 r.
1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami poszczególnych sołectw w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
2. Konsultacje w przedmiocie, zostaną przeprowadzone we wszystkich sołectwach gminy Rzekuń.
3. Celem konsultacji jest zebranie opinii mieszkańców sołectw na temat zmiany zapisu jednego z paragrafów, który brzmi:
“Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata i upływa z dniem dokonania kolejnych wyborów” otrzymuje brzmienie:
“Wyboru Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej dokonuje się na okres kadencji odpowiadającej kadencji Rady Gminy i kończy się z chwilą wyboru nowych organów jednostki pomocniczej”.
4. W konsultacjach dotyczących zmian w statutach sołectw mogą brać udział osoby stale zamieszkujące na terenie danego sołectwa, uprawnione do głosowania.
5. Konsultacje mają charakter opiniodawczy.
6. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich osób.
7. Konsultacje zostaną przeprowadzone pisemnie poprzez umieszczenie wraz z ogłoszeniem Wójta Gminy Rzekuń o przeprowadzeniu konsultacji oraz formularzem zgłoszenia opinii na okres 14 dni na:
a) stronie internetowej Gminy Rzekuń;
b) Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rzekuń;
c) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rzekuniu.

Opinie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy składać na piśmie na biuro podawcze w Urzędzie Gminy Rzekuń ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń, z dopiskiem na kopercie uwagi do projektu uchwały w sprawie zmian Statutu Sołectwa Czarnowiec.

Reasumując

W podjętej Uchwale zapisano zamiar konsultacji jednego z paragrafów statutu.
Nie sprecyzowano czy mieszkańcy będą mogli zgłosić do poprawki treści innych paragrafów statutu.
Przewidziano dwie* metody informowania o konsultacjach: strona www urzędu i tablica ogłoszeń w urzędzie. (* w Uchwale prawdopodobnie wkradł się błąd, bo podano trzy metody informowania mieszkańców (a,b,c) ale punkt a i b to jedno i to samo, ponieważ strona internetowa www urzędu jest jednocześnie Biuletynem Informacji Publicznej)

Nie wpisano czy rozważane jest wywieszenie ogłoszeń na wszystkich tablicach sołeckich wsi i czy planowane jest organizowanie Zebrania Wiejskiego w sprawie konsultacji treści statutów.

W Uchwale zaznaczono, że nawet jeden głos na formularzu (z sołectwa) będzie ważny w przeprowadzeniu konsultacji.

Gdy zostaną ogłoszone konsultacje poinformuję Państwa o nich na naszej stronie.

Tymczasem można zapoznać się z treścią naszego statutu: – STATUT CZARNOWCA

Treść Uchwały

Marek Karczewski

Dodaj komentarz

Ułatwienia dostępności

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.