Czy dojdzie do wyboru sołtysa?

Odsluchaj artykuł
Print Friendly, PDF & Email

Czy dojdzie do wyboru sołtysa?

Na stronie Urzędu Gminy w Rzekuniu (w Biuletynie Informacji Publicznej) pojawiła się informacja o ogłoszonych konsultacjach społecznych na temat wyboru sołtysów w gminie Rzekuń.

Oto treść ogłoszenia:

Ogłoszenie konsultacji społecznych w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Rzekuń.
Wójt Gminy Rzekuń ogłasza konsultacje społeczne projektu uchwał Rady Gminy w Rzekuniu w sprawie „zmiany zapisu § 4 ust.5 statutu sołectw Gminy Rzekuń: Kamianka, Borawe, Rozwory, Nowa Wieś Wschodnia, Zabiele, Ołdaki, Przytuły Stare, Przytuły Nowe, Susk Stary, Susk Nowy, Drwęcz, Daniszewo, Rzekuń, Czarnowiec, Ławy, Tobolice, Goworki, Dzbenin, Korczaki, Laskowiec, Teodorowo.

Przedmiot konsultacji: zmiany zapisu § 4 ust. 5 statutu sołectw Gminy Rzekuń, który brzmi „Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata i upływa z dniem dokonania kolejnych wyborów” otrzymuje brzmienie: „Wyboru Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej dokonuje się na okres kadencji odpowiadającej kadencji Rady Gminy i kończy się z chwilą wyboru nowych organów jednostki pomocniczej”.

Zasięg konsultacji: ogólnogminny – dotyczący przedsięwzięć istotnych dla wszystkich mieszkańców. Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: od 27 grudnia 2022 r. do 9 stycznia 2023r. Forma konsultacji: Konsultacje przeprowadza się w formie: pisemnej – poprzez zamieszczenie projektu dokumentów podlegających konsultacjom: w serwisach internetowych:
– strona internetowa Gminy oraz Biuletyn Informacji Publicznej (*);
– publiczne wyłożenie w Urzędzie Gminy (biuro podawcze)
Projekt Uchwały: projekt_uchwaly_statut.pdf
Formularz konsultacyjny Formularz_konsultacyjny.pdf można przekazać do dnia 9 stycznia 2023 r. w następujący sposób:
– na piśmie na biuro podawcze w Urzędzie Gminy w Rzekuniu, adres: ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń z dopiskiem na kopercie Uwagi do projektu uchwały w sprawie zmian Statutu Sołectwa Czarnowiec.

Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
Wydział Organizacyjny  Urząd Gminy w Rzekuniu, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń
Sposób udostępnienia dokumentacji:
Projekt uchwały oraz formularz uwag dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.rzekun.pl – strona główna oraz w wersji papierowej w Wydziale Organizacyjnym, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń .

(*) – błąd w ogłoszeniu! Strona WWW i BIP to jedno i to samo.

Od tego czy podczas ogłoszonych konsultacji wyrażą Państwo swoją opinię na złożonym papierowym formularzu w sprawie zmiany jedynego paragrafu w statucie sołectwa zależeć będzie czy wybory sołeckie odbędą się tuż po nowym roku (w 2023 r.) czy dopiero w maju 2024 roku.

Zapraszam do wypełniania formularza konsultacyjnego.

W związku z brakiem dostępu do treści statutów sołectw w formie elektronicznej na stronie BIP Urzędu Gminy w Rzekuniu zapraszamy do zapoznania się z treścią statutu sołectwa Czarnowiec na naszej stronie w zakładce STATUT.

Marek Karczewski

Dodaj komentarz

Ułatwienia dostępności

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.