Zdecydowane nie dla “chodników” na wsi!

Odsluchaj artykuł
Print Friendly, PDF & Email

Zdecydowane nie dla “chodników” na wsi!

Krótka definicja o poruszaniu się pieszych po drogach dla pieszych…

Dz.U.2023.0.1047 t.j. – Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym
Art. 11.
1. Pieszy jest obowiązany korzystać z drogi dla pieszych lub drogi dla pieszych i rowerów, a w razie ich braku – z pobocza. Jeżeli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, pieszy może korzystać z jezdni, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi.
2. Pieszy idący po poboczu lub jezdni jest obowiązany iść lewą stroną drogi.
3. Piesi idący jezdnią są obowiązani iść jeden za drugim. Na drodze o małym ruchu, w warunkach dobrej widoczności, dwóch pieszych może iść obok siebie.
4. Korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów jest dozwolone tylko w razie braku drogi dla pieszych, drogi dla pieszych i rowerów lub pobocza albo niemożności korzystania z nich. Pieszy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, korzystając z tej drogi, jest obowiązany ustąpić miejsca osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, kierującemu rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego.
4a. Pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze dla pieszych, drodze dla pieszych i rowerów lub drodze dla rowerów.
5. Przepisów ust. 1–4a nie stosuje się w strefie zamieszkania. W strefie tej pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem oraz osobą poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch.

To tylko wycinek o obowiązku poruszania się pieszych w przypadku dróg dla pieszych i ich braku…

Kto ma obowiązek utrzymywać drogę dla pieszych “chodnik” i teren bezpośrednio przyległy do granicy działki?

Co do zasady:
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, to samorząd zapewnia czystość i porządek na swoim terenie i tworzy warunki niezbędne do ich utrzymania. W szczególności zapobiega zanieczyszczaniu ulic, placów i terenów otwartych przez zbieranie i pozbywanie się błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń uprzątniętych z dróg dla pieszych przez właścicieli nieruchomości. Żeby zasady były jasne dla wszystkich, gmina uchwala też regulamin utrzymania czystości i porządku na swoim terenie.

Jednak nie tylko gmina ma obowiązki w zakresie odśnieżania czy całorocznego utrzymania dróg dla pieszych!

Odśnieżanie oraz całoroczne utrzymanie “chodników” jest obowiązkiem właścicieli nieruchomości przyległych do drogi!

Ta sama ustawa stanowi, że to właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z dróg dla pieszych położonych wzdłuż ich nieruchomości. Za taką drogę uznaje się wydzieloną część drogi publicznej przeznaczoną do ruchu pieszych, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości – “chodnik”.

Tym samym to każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany dbać o stan drogi dla pieszych – “chodnika” przed oraz wokół posesji, właśnie poprzez odśnieżanie, usuwanie błota oraz zarastających chwastów i krzewów. Chodnik ma być po prostu bezpieczny dla przechodzących osób.

Kary za nieuprzątniętą drogę dla pieszych – “chodnik”

Za nie wykonanie obowiązków w zakresie odśnieżania i porządków na przydomowych chodnikach grożą kary. Według art. 117 kodeksu wykroczeń, kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych, podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.

Nadzór gminy

Właściciele muszą pamiętać, że gmina ma prawo sprawdzić czy obowiązki porządkowe, które na nich ciążą są wykonywane w sposób prawidłowy. Organem uprawnionym do kontroli na terenie gminy jest zatem wójt. W praktyce robią to za wójta uprawnieni pracownicy Urzędu Gminy. Za nieuprzątnięcie drogi dla pieszych – “chodnika” może się skończyć mandatem.

Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie

Rada Gminy ustala specjalny regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Są w nim m.in. szczegółowo określone wymagania dotyczące czynności, które mają być podjęte przez właścicieli.
Z pełną treścią Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rzekuń można zapoznać się na stronie BIP.

Dlaczego “nie” dla chodników?

W ostatnim czasie poruszono temat budowy dróg dla pieszych “chodników” na terenie Czarnowca – w pasach drogowych należących do Gminy Rzekuń.
W opinii niektórych niezorientowanych mieszkańców hasło “a gdzie chodnik” wzbudza wielkie poruszenie bądź wzburzenie.

“dlaczego w Czarnowcu nie mamy chodnika”, “zróbcie wreszcie chodniki”, “przy budowie ulicy to mieszkańcy powinni zadecydować czy gmina ma pobudować chodniki”, “nie mamy chodników, to gdzie mamy spacerować?” – takie i inne komentarze mieszkańców się pojawiają, dlatego wyjaśniamy dlaczego inne rozwiązania są korzystniejsze.

Może ktoś z Państwa podróżuje rowerem lub pieszo (nie autem!) po naszej gminie lub gminach ościennych? Czy ktoś z Państwa zdecydował się na obserwowanie jak wyglądają drogi dla pieszych “chodniki” na wsiach?
Większość wygląda tak jak na poniższym zdjęciu.
Czy każdy z Państwa, kto dopomina się “chodnika” ma świadomość, że to wielki kłopot dla właścicieli przyległych gruntów? Czy rolnik do którego pola przylega “chodnik” nie ma innych zajęć tylko pielenie przez cały sezon tej bezsensownej kostki? Środki chemiczne do zwalczania chwastów są sukcesywnie wycofywane, więc pozostaje pielenie ręczne. Na terenie województwa mazowieckiego od roku 2020 zabronione jest używanie dmuchaw spalinowych, więc pozostaje tylko zamiatanie całej długości i szerokości drogi dla pieszych ręczną szczotką “ulicznicą”.
Czy właściciel gruntu do którego przylega droga dla pieszych zamieszkujący w Ostrołęce, Łomży czy Gdańsku ma przybywać okresowo i czyścić, odśnieżać “chodnik”. Czy właściciel zamieszkujący w Gdańsku ma zatrudnić firmę do utrzymania czystości i porządku na “chodniku” w Czarnowcu? Przecież za zaniedbania i wypadki na chodniku odpowiada właściciel przyległego gruntu.

Kolejne pytania:
W przypadku szczególnym, o którym mówi prawo czy Zakład Obsługi Gminy posiada takie moce przerobowe – ludzi, czasu, sprzętu i odpowiednią ilość środków finansowych aby takie drogi dla pieszych (z kostki) utrzymywać w należytym stanie?

Zdecydowane NIE dla “chodników” na wiejskich polach!

Są sprawdzone rozwiązania – nawet w naszym Czarnowcu.

Jedynym sensownym i korzystnym dla wszystkich rozwiązaniem jest budowanie dróg z poboczami utwardzonymi.
Proszę przejść pieszo, przejechać rowerem, na hulajnodze, iść z wózkiem dziecięcym czy szczególnie z wózkiem inwalidzkim po naszych drogach/ulicach 2550W, 2581W (Sosnowej). Zauważycie tu Państwo znakomite rozwiązania – dużo lepsze od koszmarnej i pofalowanej kostki betonowej. Pobocza utwardzone po obu stronach jezdni to najkorzystniejsze rozwiązania. Nie ma koszmarnych krawężników, nie ma poprzecznych krawężników ograniczających ruch dla dzieci na hulajnogach, dla matek z wózkami dziecięcymi itd.
Co więcej?
NIE MA OBOWIĄZKU UTRZYMYWANIA TYCH UTWARDZONYCH POBOCZY PRZEZ WŁAŚCICIELI DZIAŁEK!
Te wszystkie pobocza utrzymuje zarządca drogi!
Ale i tu są same plusy. Nie trzeba pryskać kostki “chwstoxem” czy pleć ręcznie lub wycinać z kostki rosnących tam krzewów. Nie ma obowiązku równania zawsze zarwanych krawężników przez parkujące pojazdy lżejsze i cięższe. Pozostaje wyłącznie sukcesywne zamiatanie i od czasu do czasu odmalowanie oddzielających pobocza linie.

Płyną same korzyści w użytkowaniu, konserwacji. Zbudowanie takiej drogi z poboczami utwardzonymi to również niższy koszt wykonania.

Co jednak jest bardzo istotne podczas budowy drogi z poboczami?

Budowa każdej drogi z poboczami utwardzonymi musi być wykonana zgodnie z prawem!
Niedopuszczalne jest budowanie takich dróg z poboczem utwardzonym po jednej stronie!
Wyłącznie dwa pobocza, bo:
– jazda rowerem, hulajnogą elektryczną LEWĄ STRONĄ drogi (pobocza) jest niezgodne z prawem,
– piesi w myśl przepisów na drogach gdzie nie ma zbudowanych specjalnych dróg dla pieszych powinni poruszać się LEWĄ STRONĄ drogi,
– w Polsce obowiązuje RUCH PRAWOSTRONNY – dla aut i rowerzystów (w tym hulajnóg elektrycznych) i LEWOSTRONNY dla pieszych i osób na urządzeniach wspomagających ruch (wrotki, rolki, hulajnogi bez silnika, deskorolki itp.)

foto: Powiat Ostrołęcki

Marek Karczewski

Ułatwienia dostępności

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.