Gierłowski Stanisław

Odsluchaj artykuł
Print Friendly, PDF & Email

Stanisław Gierłowski, syn Franciszka i Marianny (21.01.1908 -24.04.1978)
Kadencja – (1955-1959), (1959-1964), (1964-1968)

1950
Pierwszy przewodniczący Pre­zydium Gminnej Rady Narodowej w Rzekuniu.
– Nowa Ustawa z dnia 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy pań­stwowej, likwidowała podział administracji na państwową i samorządową. W miej­sce dotychczasowych wójtów i Zarządów Gmin wprowadzono Prezydium Gminnej Rady Narodowej z przewodniczącym na czele. *

1955
W 1955r. Gromadzka Rada Narodowa podjęła ważną uchwałę w sprawie budowy obiektu dla Szkoły Podstawowej w Rzekuniu. Oto ona: Uchwała nr III (2) 55:
„Gromadzka Rada Narodowa w Rzekuniu na sesji swej 24 II 55 r. postana­wia wystąpić z wnioskiem do Powiatowej Rady Narodowej w Ostrołęce o wstawie­nie do planu budowy Szkoły Podstawowej w Rzekuniu.
Uzasadnienie. Gromadzka Rada Narodowa, Komitet Rodzicielski, jak i całe społeczeństwo zdaję sobie sprawę z trudności lokalowych, jakie ma Szkoła Podsta­wowa w Rzekuniu. Mieści się ona w dwóch prywatnych budynkach, (które) nie są dostosowane do celów wychowania i nauczania dziatwy szkolnej. Sale są małe, klatka schodowa czarna, schody strome zagrażające dzieciom, brak szatni, korytarza, sali gimnastycznej, pomieszczeń na pomoce naukowe, kancelarii. Nie ma nawet kawałka boiska przed budynkiem, na którym dzieci mogłyby zabawić się w czasie przerwy. Społeczeństwo tutejsze pragnie przyjść z pomocą szkole w jej trudnych warunkach i postanowiło wytężyć swe siły, aby zbudować piękny, dostosowany całkowicie do obecnych wymogów budynek szkolny, który by przyciągał dzieci swymi jasnymi, es­tetycznymi, ogrzanymi .salami. Komitet Rodzicielski doszedł do wniosku, że czas już najwyższy, by rozpocząć dzieło budowy szkoły. W miesiącach styczniu i lutym b.r. zorganizowane zostały dwie imprezy dochodowe, które dały przeszło 3 tysiące złotych czystego dochodu na cele rozpoczęcia budowy. W planie Komitetu Rodzicielskiego są przewidziane dalsze imprezy dochodowe, jak przedstawienie, loteria fantowa, majów­ka i inne w celu zebrania jak najwięcej gotówki. Całe społeczeństwo tutejsze popiera poczynania Komitetu Rodzicielskiego. W najbliższym czasie będzie przeprowadzona zbiórka kamienia na budowę fundamentów. Społeczeństwo jest gotowe opodatkować się na rzecz budowy szkoły oraz dać robociznę. Mając na uwadze piękną inicjatywę tut. społeczeństwa w jego imieniu ośmielamy się prosić Prezydium Powiatowej Rady Narodowej o przyjście z pomocą i wstawienie budowy szkoły w Rzekuniu do swoich planów inwestycyjnych.
Niżej pieczęć i podpis Gierłowski Stanisław
*

Ofiarność i zapał społeczeństwa gminy Rzekuń oraz jego gotowość do wszelkich działań, by zdobywać środki finansowe na budowę szkoły spowodowały, że w późniejszym terminie została ujęta w planie budowy ty­siąca szkół na Tysiąclecie Państwa Polskiego.

1955-1965
Pracował jako sekwestrator – urzędnik administracyjny egzekwujący dawniej zaległe podatki i opłaty.

1966?
Prawdopodobna data założenia pierwszego telefonu w Czarnowcu, w domu u sołtysa. Telefonizacją w tych latach zajmowali się pocztowcy z Poczty Polskiej. Sołtysi otrzymywali w tych latach (do końca lat 80-tych) urzędowy przydział telefonu aby mieszkańcy mieli możliwość załatwić sprawę urzędową bądź wezwać straż pożarną, milicję (policję) czy karetkę pogotowia.

(*) – Monografia Gminy Rzekuń, Jerzy Dziewirski (1931-)

Teczka sołtysówka/raportówka Stanisława Gierłowskiego z lat 0-tych XX wieku. W latach 80-tych korzystał z teczki jako tornister szkolny Marek Karczewski – wnuk Stanisława.
Teczka z podpisem sołtysa. Nowe szwy teczki Marek Karczewski.

Ułatwienia dostępności

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.