Zawiadomienie o Zebraniu Sołeckim

Print Friendly, PDF & Email

V Zebranie sołeckie kadencji 2019-2024 – roczne

Sołtys Sołectwa Czarnowiec Marek Karczewski zawiadamia mieszkańców Czarnowca.

Zebranie Roczne sprawozdawcze odbędzie się w piątek 31 stycznia 2020 roku w Świetlicy Wiejskiej przy ul. Dzikiej Róży 2 o godzinie 18:00

Na posiedzeniu Rady Sołeckiej w dniu 24.01.2020r. Ustalono porządek i tematy zebrania.
Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania przez Sołtysa, stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania;
 3. Odczytanie porządku zebrania;
 4. Sprawozdanie Sołtysa Czarnowca z działalności w 2019 roku;
 5. Uchwalanie rocznego planu wydatków/realizacji – funduszu sołeckiego za 2019r.;
 6. Przypomnienie rocznego planu wydatków – funduszu sołeckiego na 2020r.;
 7. Zebranie opinii mieszkańców nt. włączania/wyłączania oświetlenia ulicznego;
 8. Wnioski i zapytania mieszkańców;
 9. Odpowiedzi na wnioski i zapytania mieszkańców oraz podjęcie ewentualnych uchwał;
 10. Kalendarz imprez Sołectwa Czarnowiec;
 11. Wolne wnioski;
 12. Zakończenie zebrania.

Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców Czarnowca do czynnego włączenia się w życie wsi. Przypominam, że zebranie wiejskie jest wg ustawy o samorządzie gminnym organem uchwałodawczym. Do zakresu działań zebrania wiejskiego należy m.in uchwalenie rocznego planu wydatków sołectwa, rozpatrywanie sprawozdania sołtysa, wybór lub odwoływanie sołtysa oraz rady sołeckiej, uchwalenie zasad zarządzania mieniem gminnym i komunalnym, opiniowanie projektów uchwał Rady Sołeckiej, podejmowanie uchwał, a przede wszystkim podejmowanie inicjatyw społecznych.

Sołtys Czarnowca
Marek Karczewski