Woda, kanalizacja – ZMIANY

Odsluchaj artykuł
Print Friendly, PDF & Email

Zmiana zasad wydawania warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Zakład Obsługi Gminy w Rzekuniu informuje, że na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) od 19 września br. zmieniły się zasady składania, rozpatrywania i wydawania wniosków o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej alti kanalizacyjnej oraz realizacji budowy przyłączy.

Wniosek o wydanie warunków przyłączenia:
– dane zawarte we wniosku są ustalone w w/w ustawie. Do wniosku należy dołączyć plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu. Wniosek jest do pobrania na stronie internetowej lub w siedzibie Zakładu.

Terminy rozpatrywania wniosku:
1) 21 dni na wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej.
2) 45 dni na wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych przypadkach.

Realizacja budowy przyłącza:
Realizacja budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych może być wykonana w trybie art. 29 Prawa Budowlanego: na zgłoszenie lub w trybie art. 29a bez zgłoszenia:tj.:
a) budowa przyłączy w trybie art. 29 wymaga sporządzenia projektu zagospodarowania działki lub terenu z opisem technicznym instalacji, wykonanym przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane
b) budowa przyłącza w trybie art. 29a wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Sporządzenie planu sytuacyjnego, o którym mowa w art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, uwzględniającego warunki przyłączenia do sieci wydane przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne upoważnia podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci lub inny podmiot działający z jego upoważnienia lub na jego zlecenie do wykonania przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego zgodnie z tym planem.

Zakład informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane obowiązuje nowy wzór wniosku o wydanie warunków przyłączania do sieci.
Prawidłowo wypełniony wniosek, uzupełniony o niezbędny załącznik graficzny pozwoli na przystąpienie Zakładu do opracowania warunków przyłączania do sieci, które stanowić będą podstawę wykonania i odbioru technicznego przyłączy wodno-kanalizacyjnego.
źródło: rzekun.pl

Wnioski, formularze, druki do pobrania

Dodaj komentarz

Ułatwienia dostępności

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.