Już dziś pierwsze kontrole w Czarnowcu!

Odsluchaj artykuł
Print Friendly, PDF & Email

2021.09.28 (wtorek)
Od Uchwały do czynów krótka droga.
Dziś w Czarnowcu rozpoczynają się kontrole zapowiadane przez władze Gminy Rzekuń.
Upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy przez Wójta Gminy Rzekuń Bartosza Podolaka będą sukcesywnie odwiedzać nasze posesje.

Jeśli ktoś jeszcze nie jest przygotowany do kontroli, to poniższy materiał powinien pomóc Państwu w przygotowaniu się do pozytywnego przejścia kontroli.

Najważniejsze rzeczy, które powinniśmy przygotować do kontroli:
KOMPOSTOWNIKI:
– musi być na naszej posesji! (gdy złożyliśmy taką deklarację)
Gdy jest kompostownik, płacimy za śmieci od osoby 15zł., co wynika z naszej deklaracji.
ŚMIECI:
– ZIELONY kosz służy do gromadzenia szkła;
– CZARNY kosz służy do odpadów zmieszanych;
– ŻÓŁTY służy do gromadzenia plastiku i drobnego metalu (puszki,konserwy);
– NIEBIESKI – służy do gromadzenia papieru;
– BRĄZOWY – gdy nie ma kompostownika, służy do gromadzenia odpadów BIO. W przypadku braku kompostownika płacimy od osoby 20zł., co wynika z naszej deklaracji.
Gdy nie sortujemy śmieci, co wynika z naszej deklaracji płacimy od 1 osoby 50zł.
Gdy złożyliśmy deklarację, że śmieci sortujemy, to na posesji powinniśmy posiadać odrębne kolorowe kosze, bądź worki do gromadzenia poszczególnych frakcji!
Jeśli złożyliśmy deklarację, że sortujemy śmieci to plastik powinien leżeć w żółtym koszu lub worku, a nie przy piecu bądź w piecu!
PIECE:

– powinniśmy poinformować osoby kontrolujące o ilości palenisk na posesji;
powinniśmy posiadać dokument ze składu opału na zakup węgla!
– w kotłowni/piwnicy nie można gromadzić przy piecu śmieci, które mogą być potencjalnym “paliwem” dla pieca!

W czasie kontroli urzędnicy mogą żądać od Państwa okazania dokumentu tożsamości, bo urzędnik nie musi znać właściciela nieruchomości.
W czasie kontroli urzędnik musi się przedstawić, okazać upoważnienie do kontroli od Wójta i posiadać imienny identyfikator.

W jakim celu są przeprowadzane kontrole.

Kompostowniki

Rozpoczyna się kontrola kompostowników przydomowych, celem weryfikacji faktycznego posiadania kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów. Kontrole będą dotyczyć wyłącznie osób, które zadeklarowały posiadanie kompostownika i korzystają z ulgi.
Właściciele nieruchomości mają obowiązek umożliwić dokonanie oględzin. W trakcie kontroli, pracownicy będą wykonywać dokumentację fotograficzną kompostowników oraz znajdujących się w nich bioodpadów.

Jeżeli właściciel nieruchomości, który korzysta ze zwolnienia z tytułu kompostowania odpadów ulegających biodegradacji:

 1. nie posiada kompostownika przydomowego lub
 2. nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym lub
 3. uniemożliwia upoważnionej przez Wójta osobie dokonanie oględzin nieruchomości,

Wójt Gminy stwierdza w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek.

Kosze – śmieci

Obowiązek selektywnego zbierania odpadów wynika z ustawy o odpadach i dotyczy każdego obywatela, a nie tylko tych właścicieli, którzy zadeklarują, że będą segregować (bo chcą płacić mniej). Zakres tego obowiązku jest doprecyzowany w regulaminie czystości i porządku w gminie.

Wójt może uzyskać informacje o nieselektywnym zbieraniu odpadów przez właścicieli nieruchomości od przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne, który zgodnie z art. 9f UCPG* w przypadku stwierdzenia, że dany właściciel nieruchomości niedopełniania obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, ma obowiązek przyjąć je jako zmieszane odpady komunalne i powiadomić o tym fakcie gminę. Dodatkowo właściciel nieruchomości będzie miał w drodze decyzji naliczoną wyższą stawkę opłaty za niesegregowanie odpadów i naliczone zaległe odsetki.

Ponadto należy wskazać, że wedle art. 9u ust. 1 UCPG kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów UCPG sprawuje wójt. Do kontroli tej stosuje się wprost przepisy art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska („POŚ”). Wójt może wystąpić do Policji o pomoc w przeprowadzeniu czynności kontrolnych (art. 9v UCPG). Kontrolą tą może być również objęte wypełnianie obowiązku selektywnego zbierania odpadów, skoro kwestia ta mieści się w zakresie UCPG. W ramach takiej kontroli, podmiot ją przeprowadzający (tj. wójt lub upoważniony przez niego pracownik urzędu gminy) ma prawo (por. art. 379 POŚ):

 1. wstępu do kontrolowanego obiektu,
 2. żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego,
 3.  żądania okazania dokumentów i innych danych związanych z przedmiotem kontroli,
 4. przeprowadzania innych niezbędnych czynności kontrolnych.

Z kontroli sporządza się protokół, a w nim zamieszcza ewentualne zalecenia pokontrolne (por. art. 380 POŚ). W ramach tej kontroli wójt może więc uzyskać informacje na temat sposobu zbierania odpadów w danej nieruchomości.

*UCPG – Utrzymanie czystości i porządku w gminach, POŚ – Prawo ochrony środowiska

Piece/kotły

W sezonie grzewczym przedstawiciele uprawnionych organów będą kontrolować, czym palimy w piecu. Wójt Gminy obowiązkowo musi też zareagować na skargi sąsiadów, jeśli ci zgłoszą, że ktoś w ich otoczeniu pali niedozwolonymi materiałami.

Kontrolujący, wykonując kontrolę, jest uprawniony do:

 • wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 – na pozostały teren
 • przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych
 • żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego
 • żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli

Z czynności kontrolnych kontrolujący sporządza protokół, którego jeden egzemplarz doręcza właścicielowi posesji. Protokół podpisują kontrolujący oraz właściciel posesji, który może wnieść do protokołu zastrzeżenia i uwagi wraz z uzasadnieniem. W razie odmowy podpisania protokołu przez właściciela posesji kontrolujący umieszcza o tym wzmiankę w protokole, a odmawiający podpisu może, w terminie 7 dni, przedstawić swoje stanowisko na piśmie wójtowi.

Poniżej prezentowany materiał jest wprawdzie z województwa Małopolskiego ale tak właśnie mają wyglądać kontrole jak ta przedstawiona na filmie.

Reasumując:
Rozpoczynające się kontrole urzędników nie są ukierunkowane na “dorobienie się” przez urząd gminy na wystawianiu srogich mandatów.
Kontrole będą prowadzone w celu edukacyjnym i ostrzegawczym w razie “nieświadomości” mieszkańców.
Nie wyklucza się jednak konsekwencji finansowych dla osób, które rażąco i świadomie łamią zasady, segregacji śmieci, palenia śmieciami, podrzucania odpadów BIO sąsiadom.

Przygotujmy się odpowiednio do kontroli.
W razie pytań zapraszam do kontaktu – 533 613 913

Marek Karczewski
Sołtys

Dodaj komentarz

Ułatwienia dostępności

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.