Brak Spółek Wodnych

Odsluchaj artykuł
Print Friendly, PDF & Email

“Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

INFORMACJA dotycząca utrzymania urządzeń melioracji wodnych w kontekście zmian wynikających z ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r.

Zasadnicze funkcje urządzeń melioracji wodnych sprowadzają się do regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby, ułatwiania jej uprawy, ochrony użytków rolnych przed degradacją. W tym miejscu należy wskazać, iż zachowanie właściwych stosunków wodnych ma istotne znaczenie dla użytków rolnych, które są podstawowym źródłem pasz w gospodarstwach specjalizujących się produkcją mleczną.

Wobec powyższego przypominamy, iż utrzymanie urządzeń melioracji wodnych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej działającej na terenie gminy lub związku spółek wodnych, w którym jest zrzeszona spółka wodna działająca na terenie gminy — do tej spółki lub tego związku spółek wodnych, co wynika z treści art. 205 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2021 r., poz. 2233). Zainteresowanymi właścicielami gruntów są w myśl art. 199 ust. 2 ww. ustawy Prawo wodne właściciele gruntów, na które te urządzenia wywierają korzystny wpływ.

Właściciele gruntów muszą zatem pamiętać, że do prawidłowego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym melioracyjnych, wymagane jest regularne wykonywanie właściwych prac utrzymaniowych. Prace utrzymaniowe (konserwacyjne) powinny być prowadzone cyklicznie…

Na obszarach zmeliorowanych objętych działalnością gminnych spółek wodnych szczegółowe zakresy robót utrzymaniowych oraz terminy ich realizacji ustala zarząd gminnej spółki wodnej. Niewywiązywanie się z obowiązku konserwacji urządzeń wodnych powoduje wyłącznie złe skutki, prowadzi między innymi do podtopień skutkujących stratami plonów na użytkach rolnych…

Załącznik z pełną treścią informacji, która dnia 7 stycznia 2023 r. została również wywieszona na siedmiu tablicach informacyjnych sołectwa. – > kliknij aby wyświetlić.

Należy zauważyć, że brak właściwego funkcjonowania urządzeń melioracyjnych to również ogromne straty dla wszystkich mieszkańców i Ich gospodarstw domowych.

Strażacy muszą interweniować w związku z zalanymi posesjami i koniecznością wypompowywania wody z piwnic, nierzadko całych posesji. Powtarzające się intensywne opady prowadzące do lokalnych podtopień w trakcie całego roku kalendarzowego są wynikiem postępujących zmian klimatycznych, które przejawiają się zmianą struktury opadów tzn. wydłużeniem okresów bezopadowych i występowaniem nagłych i bardzo intensywnych opadów.

Również proces urbanizacji i zmniejszanie terenów biologicznie czynnych, gdzie woda mogłaby swobodnie wsiąkać w glebę w otwartych rowach melioracyjnych potęguje zjawisko powodzi i podtopień.
Wody Polskie lawinowo wydają pozwolenia na zasypywanie/likwidację rowów melioracyjnych bądź wyrażają zgodę na instalację rur plastikowych dla poprawy wizerunkowej danej posesji. W ten sposób wody opadowe bądź gruntowe pozbawione są swobodnego wsiąkania w glebę i odpływów.

Aby zrozumieć jak zapobiegać zalewaniu całych obszarów, należy zastanowić się co je powoduje.

Sielskie przedmieścia/wsie nie są bezpieczne w zakresie zalań/podtopień. Są to obszary gdzie kanalizacji deszczowej nie ma w ogóle, a tereny wokół domów są utwardzone i szczelnie wyłożone materiałem nieprzepuszczalnym.

Podwórka gdzie jest położona kostka czy wyasfaltowany podjazd są przestrzeniami, które uniemożliwiają wsiąkanie wody w grunt i do najbliższego (otwartego) rowu. Takie miejsca powodują szybki spływ w kierunku najniżej usytułowanych terenów z pominięciem zasypanych już rowów, na zasypanie których Wody Polskie wydały pozwolenie.

Oznacza to, że nawet jeżeli dobrze odprowadzimy po betonie deszcz, który spadł na naszym podwórku, to woda się skumuluje na podwórku naszego sąsiada, zamiast w otwartym rowie melioracyjnym.

Podsumowując informację od Wód Polskich z jednej strony przypomina ona nam, że za powodzie i podtopienia odpowiadają właściciele rowów oraz gminne Spółki wodne, a z drugiej strony wydając pozwolenia na likwidację rowów same doprowadzają do zalań i podtopień.

Zwracam się do mieszkańców o utrzymywanie “własnych” rowów w należytym stanie. Podkreślając, że ten “własny” rów nie odprowadza wody wyłącznie z naszej działki/pola, ale całego obszaru – wielu pól i wielu podwórek naszych sąsiadów!

Sołtys

1 komentarz do “Brak Spółek Wodnych”

Dodaj komentarz

Ułatwienia dostępności

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.